Zöld információk és ötletek óvodapedagógusoknak

Zöldítő

Zöldítő

Gyermekcsodákat nevelünk - a pécsi Városközponti Óvoda jógyakorlata

„EgyMással Másként” - Integrált Tehetségbontogató Program bemutatása II. rész

2022. március 14. - Borsós Zsófia

A Városközponti Óvoda az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett, "A speciális fejlesztést célzó programok támogatása" című pályázati kiírásra benyújtott „EgyMással Másként” - Integrált Tehetség Bontogató Program című pályázatára a Támogató döntése alapján 4 743 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Az intézmény kétrészes cikksorozat keretében mutatja be a programot az érdeklődőknek, az első egysége itt érhető el.

jogyakorlat_vko.png

Össz-Hang
Műhelyvezető: Dudinszky Nóra, fuvolaművész, zenetanár

„Dudinszky Nóra vagyok a projekt zenei vezetője. Fuvolaművész, zenetanár illetve saját koncepció alapján alapított zenebölcsi/zeneovi foglalkozásvezető. Bár főállásban a Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola fuvolatanára vagyok 10. éve, hivatásomnak tekintem az óvodás korosztály zenével való kapcsolatának erősítését. A kicsik eredendően szeretnek énekelni, zenélni. Ezt az irányt igyekszem erősíteni bennük. Megvizsgálni és lehetőséget nyújtani az esetleg szunnyadó zenei véna csíráinak kibontakozásához. Nem célom profi zenészek nevelése kis korban, sokkal inkább egy komplex zenei ismeret (hangszerek alaposabb megismerése, zenei stílusok, zenei játékmódok) átadása és további szakirányba való terelgetés (zeneovi, zeneiskola, zeneterápia).

Óvodás korban a legnagyobb a gyerekek fogékonysága és érdeklődése a zene iránt. Játszi könnyedséggel fogadnak be új dalanyagot, zenei stílusokat, zenei fogalmakat. Kiválóan meg lehet alapozni ebben az életkorban akár az egész életre szóló zenei érdeklődést, nyitottságot. Ugyanakkor sok gyermeknél óvodás korban jól felismerhető a zenei tehetség, mely jó kezekben, kellő gondozással csodás eredményeket, élményeket nyújthat mind a gyermeknek, mind családjának.

Alapelvem Kodály országában nem is lehetne más, mint “A zene mindenkié.” 

Igyekszem önbizalmat, hitet, szeretetet adni a gyerekeknek, hogy a zene, a zenélés jó élményekkel, érzéssel, élménnyel társuljon. Az igazi munkához, mely a tehetség igazi megmutatkozásáig / kibontakozásáig vezet, ez az alap elengedhetetlen. 

15 éve foglalkozom óvodás és iskolás gyerekekkel. Rengeteget változtak a gyerekek, a hétköznapjaik, az érdeklődési körük. Magam is igyekszem a foglalkozást mindig értékes de hétköznapi téma köré építeni. Egy dolog mindenképp állandó az évek során: a gyerekek nyitottsága, érdeklődése az új iránt.  Zenei műhelyünkben igyekszem közelebb hozni őket az igényes gyerekdalok világához ugyanúgy, mint a fogyasztható, érthető komolyzenéhez. Mivel ez a korosztály igen energikus, foglalkozásaink során sok mozgás, tánc is helyet kap. A nagymozgástól kiindulva egészen az ujjbegyek megmozgatásáig, természetesen zenével összekötve. Játékos ritmus írás ugyanúgy előfordul majd a műhelyben, mint kendőkkel való tánc. Szolmizálás és ritmushangszerek megnevezése ugyanúgy bekerül a programba, mint a játékos zenefelismerés.”


Bálint Réka, a Városközponti Óvoda gyógypedagógusa-logopédusa, Össz-Hang alkotóműhely segítője
„Munkám során a sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlődését és sikeres integrációját segítem elő a befogadó intézményekben. Gyermekkoromtól játszom furulyán és fuvolán, több zenekarban és kórusban is kipróbáltam magam. 

A zenében való jártasságom színesíti az anyanyelvi- zenei képességek, illetve az egész személyiség fejlesztése során alkalmazott eszköz- és módszertani repertoárt. A különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel folytatott eredményes munkám során az a tapasztalatam, hogy minden gyermek tehetséges valamiben. Legfőbb célom, hogy a Program keretében a gyermekek pozitívumaira, erősségeire támaszkodva valósuljon meg a fejlesztés, biztosítva a differenciálás eszközeit is. Fontosnak tartom, hogy a tipikus fejlődésű, SNI és BTMN gyermekek a játékos keretek között együtt, de ne egymáshoz hasonlítva, hanem önmagukhoz mérten próbálgathassák szárnyaikat, az esélyegyenlőség jegyében.”

 

Össz-Kép
Műhelyvezető: Dr. Herendiné Hencz Adrien, Városközponti Óvoda Köztársaság Téri Tagóvodájának tagóvoda vezetője, szakvizsgázott játékszakértő

„Több, mint 30 éves óvodapedagógusi pályám során szívügyemnek tekintettem a néphagyomány, a fenntarthatóság és a művészetek gyermekléptékű jelenlétét az óvodai nevelésben. Elkötelezett támogatója vagyok a szabad játéknak és az abban megvalósuló önkifejezésnek, alkotó folyamatnak. A Múzeumok Nemzeti Gondnoksága felkérésére 6 évig tartottam múzeumpedagógiai foglalkozásokat óvodás gyermekek számára a Pécsi Jakováli Hasszán Dzsámiban, valamint 15 évig vezetettem szakmai munkaközösséget, ahol kiemelt szerepet kapott az esztétikus környezetalakítás, a tárgyalkotás, amely egyben a saját hobbim is.


A tehetség megélése a kiemelkedő képességek, sikerek, elismerés ellenére sokszor nehéz, hisz magában hordoz valamit, amitől az ember egy kicsit más, mint a többiek. Fontos, hogy ebben a folyamatban segítsük a tehetségígéretes gyermekeket azért, hogy különleges képességeiket pozitívumként éljék meg, és ezzel együtt maradjon meg felhőtlen gyermekkoruk. Az óvodai tehetséggondozás sikerének kulcsa a gyermekek megismerése, kiemelkedő képességeikhez, vagy motiváltságukhoz való alkalmazkodás-elsősorban lehetőség, amit nekünk kell biztosítanunk a tehetségígéretek számára.

Tehetségsegítő munkám alapelvei:

Nélkülözhetetlennek tartom a motiváltságot, amelynek alapja az élmény, a szabad asszociációk, a fantázia áramlása, valamint a kreativitás, mindezzel összefüggően az
alkotásban lelt öröm a gyermekek és a magam részéről egyaránt. Lehetőséget kívánok biztosítani arra, hogy az Össz-kép tehetségműhelyben résztvevő gyermekek minél változatosabb vizuális önkifejezésre alkalmas technikákkal ismerkedhessenek meg, legyen alkalmuk azokban jártasságot szerezni, kipróbálni, hogy a hozzájuk legközelebb állót készség szintre emelve egyedit alkothassanak.

Az alkotó folyamat során fontosnak tartom egymás személyiségének, képességeinek, elképzeléseinek, megjelenítési módjának tiszteletben tartását, az alkotások megbecsülését.

A tehetségprogramban alkalmazott tevékenységek, tevékenységi formák 

Az Össz-kép tehetség műhelyben történő alkotás első, legfontosabb eleme a ráhangolódás, ami közös élmény átélésével kezdődik. Ahogyan az óvodai nevelés mindennapjaiban, a műhely foglalkozásainak témája, tartalma is igazodik az évszakhoz, ünnephez, néphagyományhoz, aktualitáshoz. 

Az élmény lehet közös játék, éneklés, mesehallgatás, beszélgetés, zenehallgatás, találós kérdés segítve a témára való ráhangolódást, a gyermekek motiválását, ami maga az alkotás lehetősége.

Az alkotó folyamat a képzelet mozgósításával, az inspirációval indul, majd az új technika, vagy annak fázisaival lépésről-lépésre történő megismerésével-a gyermekek bekapcsolódásával folytatódik, ismert technika esetén pedig azonnal kezdetét veszi az alkotás. Fontos, hogy egy foglalkozáson belül, igényeiknek megfelelően több lehetőségük legyen a gyermekeknek az önkifejezésre: több elképzelés szerint megközelíteni a témát, próbálgatni a technikát.

Az SNI gyermekek technikákkal való megismerkedését igényeikhez, képességeikhez alkalmazkodva szükség szerint segítségadással támogatjuk, az alkotó folyamat szabadságát megőrizve. Az elkészült alkotásokat még a foglalkozás alatt kiállítjuk.Fontos, hogy tehetség ígéreteink észrevegyék, értékeljék egymás és saját alkotásaikban az esztétikumot, egyéni megjelenítési módokat, kreatív megoldásokat."


Hirdiné Deák Diána, a Városközponti Óvoda intézményvezetője, fejlesztőpedagógus, tehetségfejlesztő szaktanácsadó, az Össz-Kép alkotóműhely segítője

„EgyMással Másként” - Integrált Tehetség Bontogató Program megvalósítását több szerepben is segítem: jelen vagyok a tehetséggondozó program koordinátoraként, intézményvezetőként, fejlesztő pedagógusként egyaránt. Úgy gondolom, hogy ezek a szerepek most összetalálkoztak, egybefolytak.

26 éve vagyok az óvodapedagógusi pályán. Pedagógiai gyakorlatomat az első időszakban a prevenciós szemlélet jellemezte, ekkor fordultam a fejlesztő pedagógia felé, hogy hatékonyan tudjak segíteni azoknak a gyermekeknek, akik valamilyen képességproblémával küzdenek. Az óvodapedagógusi hivatás gyakorlása során a gyermekeknek történő élménynyújtás, tapasztalati lehetőségek biztosítása olyan ráhatással volt rám, hogy a gyermekekben a kimagasló adottságaikat megtalálva, értékként kezelve új szemlélettel kerestem a lehetőségeket a tehetségsegítés pedagógiájában. Az óvodai tehetséggondozás sok lehetőséget, de sok dilemmát is felvet a szakemberekben. A tapasztalataim megerősítettek abban, hogy van létjogosultsága az óvodai tehetséggondozásnak, ha megtaláljuk azt a sajátos formát, mely biztosítani képes a tehetségígéretes gyermekek számára a fejlődés lehetőségét. A tehetséggondozás iránt elkötelezett és motivált pedagógusok szükségesek a gyermekek személyiségfejlődésének biztosításához, egyéni adottságaik kibontakoztatásához. Fontosnak tartom, hogy megtartsuk az óvodai tehetséggondozás során az életkori sajátosságokból adódó játékos élménynyújtást, az érdeklődésre építő támogató, inspiráló környezet meglétét, hogy a gyermekek kreativitása szárnyaljon. Az óvodáskor szerepe a tehetséggondozásban: alapozó korszak, ahol az érzelmi biztonság megteremtése elsődleges- a játékformák sokszínűségével kell fejleszteni a gyermekek általános és speciális képességeit. A személyiségfejlesztés során ügyeljünk a gyermekek önismeretének fejlesztésére, a hatékonyabb kommunikációs és konfliktuskezelési stratégiák elsajátítására, hogy segíti tudjuk a közösségbe való beilleszkedésüket. 

Szakszerű és korszerű tehetséggondozás alapfeltételének a gyerekek alapos ismeretét, az életkori és egyéni sajátosságok együttes figyelembevételét hiszem. Vezetőként fontosnak tartom a tehetséggondozás feltételeinek biztosítását, a nevelőtestület érzékenyítését és módszertani kultúrájának gazdagítását. Hittel, empátiával, elfogadással és bizalommal fordulok a gyermekhez és a szakmabelihez egyaránt- hiszem a bennük rejlő értéket. Fontosnak tartom az értő figyelmet, a gyermeket körülvevő szeretetteljes, támogató környezetet, mely lehetőséget biztosít az egyéni bánásmódra, az egyéni adottságok kibontakoztatására.”

 

Hangyaboly
Műhelyvezető: Kulcsár Melinda, a Városközponti Óvoda óvodapszichológusa

„Kulcsár Melinda vagyok és két éve a Városközponti Óvoda óvodapszichológusaként dolgozom. Tanácsadó szakpszichológus végzettségem lehetővé teszi, hogy prevenciós célú munkámat sokoldalúan valósítsam meg, akár szülőkonzultáció, akár pedagóguskonzultáció, akár egyéni és csoportfoglalkozások által. Az óvodás életkor a szociális illeszkedés megtapasztalásának legérzékenyebb időszaka, az egymásra hangolódás, a kapcsolódás tanulásának kora. A pályázat keretében a Hangyaboly tréningcsoport a szociális kompetencia terén nyújt támogatást. A foglalkozások témája két fő területet tesz hangsúlyossá. Az egyik az érzelmi intelligencia fejlesztése: az érzelmek felismerése, megértése, kifejezése és szabályozása. A másik a kognitív szempontú fejlesztés: a szociális helyzetfelismerés, problémamegoldás, együttműködés, konfliktuskezelés. A gyerekek játékos formában szereznek ismereteket, tapasztalatokat önmagukról és társaikról.” 

Szülőknek szóló támogatás is hangsúlyos szerepet kap a programunkban, mert az célunk, hogy segítsük őket abban, hogy felfedezzék és óvják a gyermekükben lapuló kis tehetségcsírát.

Számtalan lehetőség és „belső út” rejtőzik a gyermekekben, mint ahogy az erősségeik és a fejlesztendő területeik is egyéniek. 

Alapelvünk a gyermekek elfogadása, a fejlődésre való vágyuk, belső hajtóerejük, a tapasztalatokra való nyitottságuk erősítése. Megismerő-fejlesztő attitűddel, optimális kihívásokat adva végezzük tehetségsegítő tevékenységünket.

Városközponti Óvoda web oldalán követhetitek a pályázat megvalósítását a folyamatosan felkerülő szakmai anyagokkal, képekkel, videókkal.
https://varoskozpontiovoda.hu/index.php/palyazatok/egymassal-maskent

„A tehetség természeti kincs.

Önmagában hordozza a fejlődést, mint egy mag és természetes módon kifejlődik.

Szükség van a megóvására, gondozására.”

Gyarmathy Éva

 Összeállította: Hirdiné Deák Diána

„EgyMással Másként” - Integrált Tehetség Bontogató Program koordinátora

A bejegyzés trackback címe:

https://zoldito.blog.hu/api/trackback/id/tr2317777534

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása