Zöld információk és ötletek óvodapedagógusoknak

Zöldítő

Zöldítő

Zöld Óvoda címpályázat - 2022 [Megjelent a friss kiírás]

2022. május 11. - Borsós Zsófia

Az Agrárminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET óvodák számára „Zöld Óvoda”, „Címmegtartó Zöld Óvoda” és „Örökös Zöld Óvoda" cím elnyerésére. A pályázat visszavonásig érvényes. A pályázat beadásának kezdő és záró határideje: a tárgyév (2022) május 1. 0:00 óra – szeptember 5. 24.00 óra.

Pályázni csak az online felületen keresztül, a friss felhívásban szereplő dokumentumok használatával lehet!

 

--> Online tájékoztató a címpályázatról <--

zold_ovoda_logo.png

Kép forrása: Zöld Óvoda Hálózat

A pályázat érvényességi ideje: visszavonásig

A pályázat beadásának kezdő és záró határideje: a tárgyév (2022) május 1. 0:00 óra – szeptember 5. 24.00 óra.

A pályázat célja:

Az Agrárminisztérium (a továbbiakban: AM) és az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) – a hazai és a nemzetközi tapasztalatok alapján – fontosnak tartja, hogy az óvodás korosztály sajátos, korcsoportjának megfelelő élményekre és tapasztalatra építő, azaz tevékenységorientált környezeti nevelésben részesüljön. Az óvodai környezeti nevelés feladata az európai normáknak, ezen belül a hazai jellegzetességeknek megfelelő környezettudatos magatartásminták, értékek és életviteli szokások átadása, átvétele. A fenntarthatóságra nevelés gyakorlati megvalósítása érdekében kifejtett magyar óvodai nevelési tevékenységek legjobb példáinak elterjesztése fontos feladat határainkon innen és határainkon túl is. Mindennek hatékony, rendszerbe szerveződött eszköze a Zöld Óvoda minősítési rendszer.

A Pályázó pályázata benyújtásával tudomásul veszi és elfogadja a jelen felhívásban meghatározott feltételeket.

A pályázat tárgya: A kidolgozott kritériumrendszer alapján dolgozó óvodák számára a „Zöld Óvoda” a „Címmegtartó Zöld Óvoda” és az „Örökös Zöld Óvoda" cím elnyerése.

A pályázók körea nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7.§ (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott, belföldi székhelyű óvodák, fenntartótól függetlenül.

A „Zöld Óvoda”, a „Címmegtartó Zöld Óvoda” és az „Örökös Zöld Óvoda" cím alkalmazható az intézmény partnerkapcsolatainak építése és marketingtevékenysége során, mint a környezeti neveléssel kapcsolatos irányultságáról szóló referencia. A címet elnyert feladatellátási hely tagja lesz a Magyarországi Zöld Óvodák Hálózatának, kapcsolatrendszere bővül, programok kínálata segíti szakmai fejlődését.

A díjazottak oklevelet kapnak.

Az oklevelet a környezetvédelemért és az oktatásért felelős tárcák hatáskörrel rendelkező államtitkárai közösen adják ki.

A pályázaton elnyert cím nem jár együtt költségvetési támogatással.

Pályázati feltételek:

 • Amennyiben az intézmény több feladatellátási hellyel rendelkezik (székhely, tagintézmény, telephely), csak azon feladatellátási helyeire nyújtsa be külön-külön, sajátosságok megjelenítésével a pályázatot, amelyekben a pályázati feltételek adottak.
 • A pályázónak rendelkeznie kell nevelőmunkájában a megelőző három (lezárt) nevelési évre vonatkozó feladatvállalással és tevékenységgel, melynek iránya a korszerű környezeti nevelés céljainak elérése érdekében hatékonyan megvalósult. A pályázónak a cím elnyerését követően is folyamatosan teljesítenie kell a Zöld Óvoda Kritériumrendszer feltételeit (1. sz. melléklet).
 • A pályázónak pályázatában be kell mutatnia, hogy az óvoda Pedagógiai Programjában központi szerepet foglal el a környezeti nevelés, továbbá, hogy a programokat az adott feladatellátási hely vonatkozásában valósítja meg.

Pályázati feltételek a „Zöld Óvoda” cím elnyerésére első alkalommal pályázó intézményeknek:

Minden olyan feladatellátási hely pályázhat, amely úgy ítéli meg, hogy intézményi nevelőmunkája során teljesíti a Zöld Óvoda Kritériumrendszerben foglalt tartalmak 60%-át.

Pályázati feltételek a „Zöld Óvoda” cím elnyerésére második és harmadik alkalommal pályázó intézményeknek:

Minden olyan feladatellátási hely pályázhat, amely úgy ítéli meg, hogy nevelőmunkája során teljesíti a Zöld Óvoda Kritériumrendszerben foglalt tartalmak 80%-át, valamint igazolni tudja önértékelésében, hogy a legutoljára elnyert címet követő 3 nevelési év alatt a pedagógiai hozzáadott érték terén a fenntarthatóság pedagógiáját 80 %-ban megvalósította. Az Önértékelési szempontsor kitöltése során a Zöld Óvodai Kritériumrendszer alapján Összehasonlító, elemző beszámolót kell készíteni.

Pályázati feltételek az „Örökös Zöld Óvoda” cím elnyerésére:

A címre minden olyan feladatellátási hely pályázhat, amely már három alkalommal elnyerte a „Zöld Óvoda” címet, valamint az „Örökös Zöld Óvoda” cím elnyerése érdekében nyilatkoznia kell, hogy az elmúlt évek munkájának eredményeit megtartja, és fejleszti a helyi lehetőségek és a fenntarthatóság biztosítása érdekében. A pályázat részeként az online felületen, a megadott szempontrendszer alapján „Út az Örökös Zöld Óvodához” címmel összehasonlító, elemző beszámolót kell készítenie, amelyben az intézmény bemutatja fejlődési folyamatát. Az „Örökös Zöld Óvoda” cím elnyeréséhez fel kell töltenie az intézmény ( vagy Alapító Okirattal igazolt jogelődje) által korábban elnyert (három) „Zöld Óvoda” és – amennyiben van – a „Címmegtartó Zöld Óvoda” okleveleinek másolatait, illetve az aláírt és pecséttel ellátott Elkötelezettségi nyilatkozatot (Dokumentumtár: ELKÖTELEZETTSÉGI NYILATKOZAT az „Örökös Zöld Óvoda” cím elnyerésére). Az intézmény – sikeres pályázat esetén – visszavonásig viselheti a z „Örökös Zöld Óvoda” címet.

Pályázati feltételek a „Címmegtartó Zöld Óvoda” cím elnyerésére:

A címre az a feladatellátási hely pályázhat, amelyharmadszor is elnyerte a „Zöld Óvoda” címet és Elkötelezettségi nyilatkozatával igazolta, hogy a helyi pedagógiai dokumentumokban kiemelten szerepelnek a környezeti nevelés elvei, és azok a gyakorlatban folyamatosan megvalósulnak. Az intézmény – sikeres pályázat esetén – visszavonásig viselheti a „Címmegtartó Zöld Óvoda” címet. A „Címmegtartó Zöld Óvoda” cím elnyeréséhez kérjük, hogy csatolják az intézmény ( vagy Alapító Okirattal igazolt jogelődje) által korábban elnyert (három) „Zöld Óvoda” okleveleinek másolatait, illetve az aláírt és pecséttel ellátott Elkötelezettségi nyilatkozatot (Dokumentumtár: ELKÖTELEZETTSÉGI NYILATKOZAT a „Címmegtartó Zöld Óvoda” esetében).

Útmutatók, tájékoztatók (letölthető: Pályázati felhívás és mellékletei)

https://www.zoldovoda.hu/palyazat/dokumentumtar

 

Kérjük, a mellékletek elnevezésénél az előírt elnevezési formát használják!

Adatlaphoz

1. Alapító okirat

(file név: alapito_okirat_OM azonosítószáma)

Kérjük, a pályázat beadásakor a hatályos Alapító okiratot csatolják. Az okirat elérhető az Oktatási Hivatal honlapján: https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso

2. Intézményvezető nyilatkozata – 1. sablon

(file név: vezetoi_nyilatkozat_OMazonosító száma )

A pályázat „Nyilatkozatok” pontjához. Kérjük, fordítsanak kiemelt figyelmet arra, hogy a dokumentumokat a megfelelő formában, dátummal, aláírással és (fenntartói támogatás és elkötelezettségi nyilatkozatok esetében) bélyegzővel ellátva nyújtsák be.

3. Fenntartói támogatói nyilatkozat – 2. sablon

(file név: fenntartoi nyilatkozat_ OMazonosító száma)

4. Nevelőtestületi nyilatkozat - 3. sablon

(file név: fenntartoi nyilatkozat_ OMazonosító száma)

5. Külső szakember támogató nyilatkozata – 4. sablon

(file név: tamogato_nyilatkozat_OMazonosító száma )

6. „Örökös Zöld Óvoda” címre pályázók esetében Elkötelezettségi nyilatkozat – 5. sablon

(file név: elkotelezettsegi_nyilatkozat_ OMazonosító száma)

 

A pályázat benyújtásának módja:

Pályázatot benyújtani kizárólag elektronikus úton lehet a http://www.zoldovoda.hu/palyazat/palyazat/ felületen.

A pályázat beadásának kezdő és záró határideje az adott tárgyév (2022) május 1. 0:00 óra – szeptember 5. 24:00 óra.

 

A pályázat elbírálása:

A pályázatokat a környezetvédelem és az oktatásért felelős tárcák által közösen kijelölt Értékelő Bizottság bírálja el óvodai környezeti nevelők, szakértők, szaktanácsadók bevonásával.

Az értékelés főbb szempontjai:

Formai értékelés

 • A pályázó feladatellátási hely hiánytalanul kitöltötte a pályázati adatlapot, a szükséges dokumentumokat a kiírásban rögzített módon és formában feltöltötte az online felületre.
 • A pályázat megfelel a kiírásban rögzített valamennyi formai követelménynek, a dátum, a kötelező aláírások, bélyegzők szerepelnek a dokumentumokon.
 • A formai előírások elfogadásáról, esetleges hiányosságairól, azok teljesítési határidejének megjelölésével minden esetben visszajelzést küldünk, legkésőbb a pályázati határidőt követő 10 munkanapon belül, más esetekben folyamatosan a beérkezést követő formai értékelés során.

Tartalmi értékelés

 • A környezeti neveléssel kapcsolatos és a pályázó szempontjából releváns területi prioritások felsorolása, megvalósításuk szintje.
 • A helyi pedagógiai dokumentumokban a zöld óvodai tartalmak megjelenítésének aránya (konkrét megfogalmazás, területnek megfelelő kiemelésekkel).
 • Az óvoda szempontjából a korábbiakban – a pályázat beadásának függvényében 3, 6, 9 év, illetve „Örökös Zöld Óvoda” cím esetén 12 év távlatában – alkalmazott pedagógus-továbbképzések (akkreditált, nem akkreditált külső és belső) száma és azok tartalmának felhasználási aránya.
 • Az óvodai élet folyamatában a környezeti neveléssel kapcsolatos tevékenységek megvalósításának szintje.
 • Az eszköz és felszereltség tartalma, valamint az ellátottsági mutatók értékelése.
 • Partnerek, szervezetek együttműködési szintjének és tartalmának értékelése.
 • Energiatakarékossági, helyi tevékenységek, azok értékelése.
 • Az óvodapedagógusok kapcsolódó tevékenységei a Zöld Óvoda céljainak megvalósítása érdekében.
 • Az óvodai nevelőmunka belső folyamatának értékelése.
 • A betervezett, vállalt fejlesztési célok értékelése.
 • Az óvoda fenntartójának és nevelőtestületének szándéknyilatkozata a programban való részvétel támogatásáról.
 • Az „Örökös Zöld Óvoda” címre pályázók esetében az elkötelezettségi nyilatkozat tartalmának értékelése.
 • A „Címmegtartó Zöld Óvoda” címre pályázók esetében az elkötelezettségi nyilatkozat tartalmának értékelése.
 • Az adatlapok, mellékletek pontos, a mellékletekben meghatározott szempontok szerinti részletes kitöltése.

HIÁNYPÓTLÁSRA - TELJESÍTÉSI DÁTUM MEGJELÖLÉSÉVEL - EGYSZERI ALKALOMMAL, AZ ARRA TÖRTÉNŐ ÍRÁSBELI FELSZÓLÍTÁST KÖVETŐ ÖT MUNKANAPON BELÜL VAN LEHETŐSÉG

Forrás, bővebb információ: https://www.zoldovoda.hu/palyazat/palyazati-felhivas

A bejegyzés trackback címe:

https://zoldito.blog.hu/api/trackback/id/tr8217829451

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása